UTKÁNÍ SE SKÁLOU:

úvod
kapitola 2
kapitola 3
kapitola 4
kapitola 5
kapitola 6
kapitola 7
kapitola 8
kapitola 9
kapitola 10
kapitola 11
kapitola 12
kapitola 13
kapitola 14
kapitola 15
kapitola 16
kapitola 17
kapitola 18
kapitola 19
kapitola 20
kapitola 21
kapitola 22
kapitola 23
kapitola 24
kapitola 25
kapitola 26
kapitola 27
kapitola 28
kapitola 29
kapitola 30
kapitola 31
kapitola 32
kapitola 33
kapitola 34
kapitola 35
kapitola 36

  30.

  Pražské kulturní středisko -- Obecní dům,
  nám. Republiky 5, Praha 1 -- 110 00, tel.: 67489
  * * *
  Jméno" Jaroslav Hutka Obor: zpěv
  Adresa: Praha 2, Neklanova 30
  Žádáme, abyste se dostavil(a)
  a) k písemné zkoušce dne 28. 4. 1977... hod 9.00
  b) k písemné zkoušce kulturně politické dne 5. 5. 1977... hod. 10.00
  místo: Grégrův sál a Cukrárna Obecního domu.
  Pokud jste absolventem Konzervatoře nebo AMU -- předložte doklad o absolvování, který Vás může zprostit povinnosti vykonat písemnou zkoušku nutnou ke kvalifikaci (bod a)
  c) ke kvalifikační zkoušce dne: 15. června... hod. 9.00
  místo: Rubín Praha 1, Malostranské nám. 9
  Každý umělec--umělkyně pozvaný(á) ke kvalifikační zkoušce předloží komisi:
  1. Seznam repertoáru.
  2. Zpěváci si zajistí na vlastní náklad doprovod (klavír, kytaru), pouze jeden nástroj.
  3. Zpěváci instrumentální sólisté a vedoucí hudebních souborů předloží komisi seznam nejméně 30 hudebních skladeb.
  Povinná je 1 národní píseň zpívaná bez mikrofonu.
  Část teoretická: 1) Zjištění hudebních znalostí teoretických v rozsahu učebnice A. Cmírala, F. Šolce, a F. Píchy. 2) Zjištění hudebnosti (sluchové zkoušky, zkoušky rytmického cítění, zkouška hudební paměti).
  4. Hudební, vokální a instrumentální soubory si zajistí vlastní zvukovou aparaturu.
  5. Umělci mluveného slova přednesou 2 básně rozdílného charakteru, 2 ukázky prózy (fejeton, povídku, nebo úryvek románu), 2 ukázky z dramat, dále (monolog, nebo dialog). Možnost zadání dalšího úkolu bez přípravy. Předložit texty v 5 exemplářích a uvést svůj dosavadní repertoár.
  6. Konferenciéři se podrobí písemné zkoušce, předloží scénář vlastního vystoupení, uvedou konkrétně svoji dosavadní činnost.
  7. Tanečníci(ce), taneční skupiny si připraví nejméně 3 různé tance, magnetofonový záznam doprovodu a vlastní magnetofon.
  8. Disk-jockeyové předloží seznam skladeb se jmény autorů a napsané průvodní mluvené slovo.
  9. Poplatek za kvalifikační zkoušky činí Kčs 100,-- ... jak u sólistů , tak u každého člena souboru. Poplatky budou hrazeny složenkami. Útržek zaplacené složenky je nutno předložit před zahájením zkoušky.
  10. Ke zkouškám si s sebou vezměte psací potřeby, zpěváci a instrumentalisté notový papír. Členové souboru budou zkoušeni a hodnoceni individuálně.
  11. Kvalifikační zkouška bude trvat celý den.
  12. Každý uchazeč musí odevzdat vyplněný kádrový dotazník a v případě, je je zaměstnán -- souhlas zaměstnavatele k vedlejší činnosti.
  Výsledky kvalifikačních zkoušek budou uchazečům oznámeny písemně. Nedostaví-li se pozvaný účastník k výše uvedené zkoušce bez zdůvodnění písemné omluvy nebo lékařského vysvědčení, bude z kvalifikačního seznamu PKS vyškrtnut. Vyškrtnutí z evidence má zároveň za důsledek zrušení dosavadního kvalifikačního stupně.
  Tajemník kvalifikační komise
  V Praze dne 8. 4. 1977
  192/Ko/77
  * * *
  Dotazník
  Fotografie
  1. Příjmení , jméno (rodné), titul, vědecká hodnost
  2. Data narození (den, měsíc, rok, místo, okres)
  3. Bydliště -- trvalé, přechodné, číslo telefonu
  4. Číslo občanského průkazu, série, kým a kdy vydán -- rodné číslo
  5. Třídní -- sociální původ. Původní povolání, voják -- nevoják
  6. Politická příslušnost do toku 1945, do r. 1948, po r. 1948, důvod a rok ukončení členství
  7. Zdravotní stav
  8. Změněná pracovní schopnost ano -- ne
  9. Majetkové poměry (rodinný domek, družstevní byt)
  10. Školní a další vzdělání, název školy, kde, od kdy, do kdy obor specializace: základní, všeobecné s maturitou, odborné bez maturity včetně učňovské školy, odborné s maturitou, vyšší odborné, vysokoškolské, postgraduální a pomaturitní, další školení a kursy včetně stranických, studijní stáže zahraniční a domácí
  11. Státní, stranická, resortní a jiná vyznamenání včetně roku udělení
  12. Jazykové znalosti, aktivně -- pasivně
  13. Zaměstnání od vstupu do praxe, název a adresa zaměstnavatelské oragnizace -- pracovní zařazení -- od kdy do kdy
  14. Současná zaměstnavatelská organizace -- pracovní zařazení, od kdy
  15. Vedlejší pracovní činnost (uveďte i pedagogickou činnost) název zaměstnanecké organizace, druh činnosti
  16. Stranická funkce, název organizace, orgánu, funkce, od kdy do kdy
  17. Členství a funkce ve společenských organizacích (SČSP, ROH, SSM, VTV atd.) název organizace, orgánu, funkce, od kdy do kdy
  18. Veřejné funkce (NV, soudce z lidu apod.) název organizace, orgánu, funkce, od kdy do kdy
  19. Manžel, manželka, druh, družka, včetně rodného příjmení, datum a místo narození -- národnost -- státní příslušnost, třídní a sociální původ -- bydliště -- zaměstnavatelská organizace, pracovní zařazení, nejvyšší ukončené vzdělání, politická příslušnost do roku 1948 -- po r. 1948 -- nyní (důvod a rok ukončení členství), členství a funkce ve společenských organizacích (veřejné funkce) -- stranické funkce vykonávané v posledních letech
  20. Děti, jméno, příjmení -- datum narození -- bydliště, zaměstnání (organizace, škola), společenská organizovaná politická příslušnost
  21. Rodiče, jméno, příjmení otec, matka, datum narození, bydliště,m třídní -- sociální původ, politická příslušnost dříve a nyní, poslední zaměstnanecká organizace a pracovní zařazení otce, matky
  22. Rodiče manžela(ky) otec, matka, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, třídní -- sociální původ, politická příslušnost dříve a nyní, poslední zaměstnanecká organizace a pracovní zařazení otce, matky
  23. Sourozenci vlastní, jméno, příjmení, datum narození, bydliště,k zaměstnanecká organizace a pracovní zařazení, politická příslušnost dříve a nyní
  24. Příbuzní v zahraničí, jméno a příjmení, příbuzenský vztah, země pobytu, důvod pobytu, od kdy v zahraničí -- forma styku
  25. Pobyt v zahraničí, stát, účel cesty (závažné informace o pobytu v zahraničí a o styku s osobami v zahraničí uveďte v příloze), délka pobytu, rok
  26. Jména dalších osob v zahraničí, s nimiž udržujete styky a místo pobytu, forma styku
  27. Účast v domácím a zahraničním odboji -- vězněm z politických důvodů
  28. Účast v socialistické soutěži, zlepšovatelském hnutí /člen brigády socialistické práce: přijaté a vyhodnocené zlepšovací návrhy, patenty apod.)
  29. Byl jste členem některé aktivistické organizace v době okupace, uveďte název organizace
  Zde doplňte údaje k odstavcům, na které vám nepostačovalo místo
  Prohlašuji, že jsem na otázky v dotazníku pravdivě odpověděl (a), nic nezatajil(a).
  V.... dne....
  Vlastnoruční podpis ......
  Nevyplňujte: Změny v jednotlivých údajích a různé záznamy (opravy a doplňky provedl:....)
  Údaje prostudoval a ověřil pracovník kádrového útvaru:..... podpis, datum
  Poznámka: Dotazník soustřeďuje pouze závažné údaje. Podrobněji je rozveďte v životopise, která je součástí tohoto dotazníku, a to svou dosavadní politickou a veřejnou činnost, své politické postoje v krizovém období let 1968--69 a další údaje ze života, své osobní zájmy, ocenění pracovních zásluh, veřejnou činnost, informace o politické angažovanosti své rodiny (rodičů, sourozenců, manžela(ky), dětí) a další informace, které pokládáte za nutné rozvést v životopise.
  Životopis
  Podrobně rozveďte:
  1. Počátky a průběh dosavadní umělecké činnosti
  2. Jaký společenský význam přikládáte oboru, v němž jste získal kvalifikaci?
  3. Jak si představujete svoji další uměleckou činnost ve svém oboru, aby byla v souladu s kulturní politikou našeho státu?
  4. Vaše politická a veřejní činnost dříve a nyní a politické postoje v roce 1968--69
  5. Členství v politických organizacích do roku 1970 a po roce 1970 s uvedením ukončení členství
  6. Další údaje, které pokládáte za důležité rozvést.
  * * *
  Pražské kulturní středisko, Praha 1, nám Republiky 5
  Informace
  o kulturně politickém pohovoru, který je součástí kvalifikačních zkoušek sólistů a členů vokálně-instrumentálních souborů, zpěváků, konferenciérů, ohlašovatelů, tanečních sólistů, diskjockeyů a ostatních umělců zprostředkovaných Pražským kulturním střediskem.
  Kulturně politický pohovor je nedílnou součástí kvalifikační zkoušky. Je zaměřen na
  1. témata z oblasti politicko-občanské
  2. témata z oblasti kultury a umění
  V první části má pohovor prokázat kandidátův dostatečný přehled o základech filozofické, ekonomické a politické problematiky a má přispět k osvětlení kandidátova občanského profilu a ke zjištění jeho zájmu o politický život ve světě i u nás. Témata z oblasti politicko občanké:
  1. politická a ekonomická současnost u nás i ve světě
  2. přehled vývoje lidské společnosti
  3. přehled vývoje našeho národa a státu
  4. otázky československého občanství
  Ve druhé části má pohovor prokázat kandidátův celkový kulturní rozhled, jeho vztah k umělecké odpovědnosti, mnohostrannost jeho kulturních a uměleckých zájmů a jeho povšechnou orientaci v dějinách kultury umění. Témata z oblasti kultury a umění:
  1. přehled vývoje umění ve světě a u nás
  2. kulturní politika a organizace kulturního života u nás
  3. kulturní a umělecký život v Praze
  4. otázky zábavného umění, zejména zábavné hudby
  Před zahájením pohovoru si kandidát vytahuje z osudí číslo, které představuje jednu dvojici konverzačních témat. Protože smyslem pohovoru není obsáhlost kandidátových vědomostí, nýbrž zjištění jeho kulturně politického rozhledu a zjištění jeho zájmu o politickou, kulturní a uměleckou problematiku, považují se znalosti příslušných partií z dějepisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, dějin české (slovenské) literatury a občanské nauky v rozsahu látky pro základní školy 1. cyklu (ZDŠ) za dostatečné. Po konverzační témata z oblasti kultury a umění se navíc předpokládají základní znalosti z dějin umění a orientace v základních tvůrčích a interpretačních otázkách kandidátova oboru.
  Informace
  Písemná zkouška z hudební teorie
  je součástí kvalifikačních zkoušek a její úspěšné absolvování je podmínkou k připuštění uchazečů k praktické zkoušce z nástrojové hry nebo zpěvu. Rozsah požadované látky z hudební teorie není velký, otázky jsou zaměřeny na nejnutnější základy, které jsou téměř nezbytné pro praktickou uměleckou činnost., Otázky pro sólisty a členy vokálně instrumentálních souborů představují (s výjimkou čtvrtého bodu -- základní tvary akordů podle akordických značek) látku zhruba šesti ročníků hudební nauky Lidových škol umění I. cyklu; otázky pro zpěváky jsou méně náročné.
  Požadovaná látka pro zpěváky:
  1. Čtení a psaní not v G--klíči (v rozsahu malé, jednočárkované a dvoučárkované oktávy)
  2. Rytmické hodnoty not a pomlk, takty
  3. Durové a mollové stupnice, jejich předznamenání, tónický kvintakord
  4. České názvy nejčastěji užívaných italských a anglických hudebních výrazů, označujících dynamiku, tempo a způsob hry, nebo zpěvu
  5. Intervaly svrchní základní (čisté a velké) i odvozené (malé, zmenšené a zvětšené)
  6. Orientace v notovém zápisu jednoduché melodie (písně) a přepis (transpozice) do jiné tóniny
  Požadovaná látka pro sólisty a členy vokálně instrumentálních souborů:
  1. Durové a mollové stupnice, jejich předznamenání, ténický kvindakord
  2. České názvy nejčastěji užívaných italských a anglických hudebních výrazů, označujících dynamiku, tempo a způsob hry nebo zpěvu
  3. Intervaly svrchní a spodní, základní (čisté a velké a odvozené (malé, zmenšené a zvětšené)
  4. Základní tvary akordů podle jich akordových značek (např. C, Cmi, C-, C(6), Cmi(6), C(7), Cmi(7), C(7maj), C(7/4), C(9), C(9-), C(9/6), C(11)
  5. Transpozice (přepis do jiné tóniny) melodického úryvku
  6. Samostatný rytmicko-melodický zápis jednoduché písně v předepsané tónině
  Požadovanou látku lze najít v těchto učebnicích hudební teorie:
  A. Dolínský: Hudební nauka I., II. (pro LŠU)
  F. Pícha: Všeobecná nauka o hudbě
  A. Cmíral: Základní pojmy hudební
  M. Šolc: Tajemství akordových značek